ARAMA
Sızır Belediyesi

Hizmet Standartlarımız

Geri

Hizmet Standartlarımız

       
SIZIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ ( EN GEÇ SÜRE)
1 Yapı Ruhsat Belgesi 1- Ruhsat Dilekçesi 15 Gün
2- Tapu Fotokopisi,
3- İmar Durum Belgesi,
4- Plan Örneği,
5. Ölçü Krokisi,
6- Aplikasyon Belgesi,
7- Ruhsat Başlangıç ve Bitim Dilekçesi,
8- Fenni Mesul Taahhütnameleri,
9 –Oda Belgeleri,
10- Mimari Projeler,
11- Statik Projeler,
12- Statik Hesaplar,
13-Isı Yalıtım Raporu,
14-Elektrik Tesisatı Projeleri,
15- Zemin Etüt Raporu,
16- Harç Makbuzu,
2 Yapı Kullanma İzin Belgesi 1-İskân Dilekçesi, 15 Gün
2- Fenni Mesul Taahhütnameleri,
3- SGK’dan İlişiksizlik Belgesi,
4- Vergi İlişiksizlik Belgesi,
5- Bina Aplikasyonu,
6- Harç Makbuzu,
3 İmar Durum Belgesi 1-Dilekçe, 7 Gün
2-Tapu Fotokopisi,
3-Harç Makbuzu,
4 Kuşat Ruhsat işleri 1- Kimlik Fotokopisi, 10 Gün
2- ÇTV Kaydı,
3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,
4-  4 Adet Fotoğraf,
5- Ustalık Belgesi,
6- Kira Kontratı Fotokopisi,
7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı,
8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü (Şirketlerden)
9- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi,
10- İtfaiye Raporu,
11-İkametgâh,
12- Müzik Yayını Yapan İşyerlerinde Gürültü Ölçüm Raporu,
13-Kat Maliklerinden İzin Onayı,
14- Mülkiyet Belgesi,
15- Bulaşıcı Hastalığı Olmadığına Dair Doktor Raporu,
16-Adli Sicil belgesi,
17- Bitkisel atık yağ sözleşmesi,
18-Karayolu izin belgesi,
19-Emisyon izinine tabi olanlardan analiz raporu,
20- Deşarj izinine tabi ise analiz raporu,
21-Mesul müdürlük belgesi,
5 Cenaze, Defin 1- Doktor Raporu, 1Gün
2- Nüfus Kâğıdı,
3- Ölüm Belgesi.
6 Asker ailelerine yapılan
yardımlar (4109 sayılı kanun)
1- Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı, 30 Gün
2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
3- Mal Müdürlüğünden Alınan Vergi Kaydı Yazısı,
4- Tapu Sicil Müdürlüğünden Alınan Taşınmaz Mal Kaydı Yazısı,
5- Muhtarlıktan Alınan Fakirlik Belgesi,
6- Belediyeden Alınan Emlak kaydı
7 Nikâh işlemleri 1- Nüfus Cüzdanı, 1Gün
2- Nüfus Kayıt Örneği,
3- Evlenme Beyannamesi,
4- Fotoğraf,
5- Sağlık Raporu,
6- İzin Belgesi.
8 İhale işlemleri 2-Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 7 Gün
3-Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
4-Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
5-Noter tasdikli imza beyannamesi,
6-Ticaret Sicil Gazetesi,
7-Noter tasdikli imza sirküleri,
8-İş ortaklığı beyannamesi,
9-Teklif mektubu,
10-Geçici teminat mektubu,
11-Kesin teminat mektubu,
12-Banka referans mektubu,
13-İş deneyim belgeleri,
14-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
15- Anahtar Teknik personel listesi ve beyannamesi,
16- Ortaklık durum belgesi,
9 Gelir tahsili işlemleri 1-Nüfus Cüzdanı 20 Dakika
2-Adres Beyanı
10 Giderlerin ödenmesi 1- Fatura, Harcama Pusulası, Serbest Meslek Makbuzu, 30 Gün
2- 4734 sayılı Kanunun 22 D Maddesi Gereğince Belediyeden Alınan Teklif Mektubu
11 Ölçü ve ayar işleri 1-Beyanname, 30 Dakika
12 2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin
işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları
1- Kimlik Fotokopisi, 10 Gün
2- ÇTV Kaydı,
3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,
4-  4 Adet Fotoğraf,
5- Ustalık Belgesi,
6- Kira Kontratı Fotokopisi,
7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı,
8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü (Şirketlerden)
9- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi,
10- İtfaiye Raporu,
11-İkametgâh,
12- Müzik Yayını Yapan İşyerlerinde Gürültü Ölçüm Raporu,
13-Kat Maliklerinden İzin Onayı,
14- Mülkiyet Belgesi,
15- Bulaşıcı Hastalığı Olmadığına Dair Doktor Raporu,
16-İşyeri Yerleşim Planı,
17-ÇED raporu (Gerekli işyerlerinde)
18-Emisyon izinine tabi olanlardan analiz raporu,
19- Deşarj izinine tabi ise analiz raporu,
20-Mesul müdürlük belgesi,
13 Canlı Müzik Yayını İzin Belgesi 1-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Fotokopisi, 5 Gün
2- Gürültü Ölçüm Raporu,
3- 3 Adet Fotoğraf,
4- Kimlik Fotokopisi,
14 Yangın Raporu 1-Dilekçe 2 Gün
2- Yangın Tüpü Faturası,
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.