ARAMA
Sızır Belediyesi

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Geri

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince;
Sızır Belediyesinde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
 
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik,
Sızır Belediyesinde görevli memurlar hakkında uygulanır.
 
Disiplin Amirleri
MADDE 3- (1) Disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekli çizelgelerinde gösterilmiştir.
 
Memurların Disiplin İşleri
MADDE 4- (1) Memurların disiplin iş ve işlemlerinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
 
Yürürlük
MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik, Sızır Belediye Meclisi Kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliği Sızır Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

EK-4

İL, İLÇE VE BELDE BELEDİYELERİ DİSİPLİN AMİRLERİ

 

UNVANI                          DİSİPLİN AMİRİ                  ÜST DİSİPLİN AMİRİ       
MALİ HİZ.MÜDÜRÜ         BEL. BAŞK.
PER.YZL.İŞL.ŞEFİ           BEL. BAŞK.
FEN MEMURU                 BEL. BAŞK.
TAHSİLDAR                    MALİ HİZ.  MD.                    BEL.BAŞK.  
                                                                        
ZABITA                          BİRİM AMİRİ                        BEL.BAŞK.