ARAMA
Sızır Belediyesi

BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ

Geri

BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak
AMAÇ:
MADDE 1. Bu Yönetmeliğin
Amaç, Kapsam, Dayanak
AMAÇ:
MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı  Sızır Belediyesi sınırları dâhilinde halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamaya, Belediye tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin arttırılmasına, yerel hizmetlerin etkili, verimli ve dengeli sunulmasına müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının belirli kurallar içerisinde yerine getirilmesi amacına yönelik belediye emir ve yasaklarını uygulamaktır.
KAPSAM:
MADDE 2. Bu Yönetmeliğin hükümleri, Sızır Belediyesi sorumluluk sınırları dâhilindeki İkamet eden ,ticari faaliyet gösteren ,her ne amaçla olursa olsun kısa ve uzun süreli olarak belediye sınırları içinde bulunan tüm gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşları kapsar.
HUKUKİ DAYANAK:
MADDE 3. Bu Yönetmelik, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 27. maddesinin 1. fıkrası ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
BELEDİYE ZABITASININ UYGULAMADAKİ YASAL DAYANAKLARI:
MADDE 4.
1) 2709 Sayılı T.C. Anayasası.
2) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu.
3) 5393 Sayılı Belediye Kanunu.
4) 775 Sayılı Gecekondu Kanunu.
5) 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun.
6) 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu.
7) 7201 Sayılı Tebligat Kanunu.
8) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu.
9) 3194 Sayılı İmar Kanunu.
10) 3621 Sayılı Kıyı Kanunu.
11) 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu.
12) 2872 Sayılı Çevre Kanunu.
13) 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun.
14) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu.
15) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanun.
16) 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve 27/8/2004 tarihli ve 25566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik.
17) 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu.
18) 831–2659 Sayılı Sular Hakkındaki Kanun.
19) 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan 31.07.2006 Tarih ve 25245 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik
20) 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu.
21) 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu.
22) 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun.
23) 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.
24) 2985 Sayılı Toplu konut Kanunu.
25) 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu.
26) 3434 Sayılı Oyun Alet ve Vasıtalarından Belediyelerce ve Köy İdarelerince Alınacak Resim Hakkında Kanun.
27) 4109 Sayılı Asker Ailelerine Yardım Hakkında Kanun
28) 6183 Sayılı Amma Alacaklarının Tahsil UsulüHakkında Kanun.
29) 3473 Sayılı Muhafazasına gerek Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek KabulüHakkında Kanun.
30) 6831 Sayılı Orman Kanunu.
31) 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu.
32) 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu.
33) 7402 Sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun.
34) 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu.
35) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.
36) 3366–3290–2981 Sayılı İmar, Gecekondu Mevzuatlarına Aykırı Yapılan Uygulamalar Hakkındaki Kanunlar.
37) 4857 Sayılı İş Kanunu
38) 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun.
39) 2893 Sayılı Bayrak Kanunu.
40) 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu.
41) 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu.
42) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu.
43) 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu.
43) 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik.
44) 08.01.2005 Tarih ve 25694 Sayılı Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik.
45) 19.04.2005 Tarih ve 25791 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği.
46) 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle yapılacak Yardımlara Dair Kanun.
47) 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği.
48) 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.
49) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu.
50) 11/1/1974 Tarih ve 14765 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü.
51) 18/10/1952 Tarih ve 8236 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda Maddeleri Tüzüğü.
52) 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
53) 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun.
Buna göre;
a)Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre idarîpara cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir.
b) Belediye encümeni, kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması hâlinde, masrafları yüzde yirmi zammı ile birlikte tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir.”
c) Bu madde hükümleri, ilgili kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hâllerde uygulanır.&rdquo (08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı R.G. de yayımlanan 5728 sayılı Kanunla değişik 1608 Sayılı Kanun, Madde 1.)
MADDE 5. Belediyemiz sınırları dâhilinde, halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamaya yönelik olarak çıkarılan bu Yönetmeliğin emir, yasak ve lüzumlarını yerine getirmeyenler hakkındayukarıda belirtilen Kanunlar, K.H.K’ler, Yönetmelikler, Genelgeler, ve Belediye karar organları tarafından alınmış kararlar, emir ve yasaklar doğrultusunda yasal işlem uygulanır.
MADDE 6. Uygulanan cezalar, her yıl yeniden değerleme oranında zamlanarak uygulanır.
 İKİNCİ BÖLÜM
YASAKLAR
MADDE 7
Genel hükümler
1. Zabıta Memurlarının görevlerini ifa ederken görevlerini engelleyecek biçimde karşılanmaz. Karşı koyarak zorluk çıkarılamaz. Küfür ve hakaret edilemez. Kamuoyu oluşturularak görevi zorlaştırılamaz. Müdahalede bulunulamaz. Kamu görevlilerine ve Kolluk Kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır.
2. Zabıta memurları tarafından tebliğ edilen her türlüevrak alınması zorunludur. Evrakı muhatabına vermemek, tebliğ edilen evraka zarar vermek, yanlış bilgi vermek ve asılsız bildirimde bulunulamaz. Zabıta Memurlarının denetimleri sırasında işyeri sahibi, sorumlusu veya çalışanı işyeri açma ve çalışma ruhsatı, vergi levhası, Pazar ruhsatı vb. belgeleri görevli memura göstermeleri zorunludur.
MADDE 8
Nizam, İntizam ,Huzur ve sükunla İlgili Yasaklar
(Aşağıda maddeler halinde yazılı fiilleri yapmak yasaktır)
1.Yollar,meydanlar,nakil vasıtaları gibi umuma mahsus alanlarda halkın huzur ve rahatını bozacak fiil ve hareketlerde bulunmak,
2. Binaların meydan, cadde veya sokağa bakan balkon, teras veya cephelerine görüntükirliliğine sebebiyet verecek, şehir estetiğini bozacak veya tehlike yaratacak nitelikte her türlümalzeme, eşya vb. koymak veya asmak.
3. Cadde,sokak ,Yol, meydan, tretuvar ,yaya kaldırımları ,halkın gelip geçtiği yer vb. yerleri herhangi bir şeyle kapatmak, gelip geçmeye zorluk vermek ve işgalde bulunmak.
4. Binaların ortak kullanım alanı olan bahçelerde görüntüyü bozacak veya trafik akış ve görüşünü etkileyecek şekilde kullanmak veya işgal etmek.
5. Açığa fena koku yayacak ve etrafı kirletecek şekilde deri, gübre, paçavra,koltuk vs. sermek, dökmek,
6. Belediyece konulmuş veya konulmasına izin verilmiş her nevi sokak levhaları ile kapı numaralarını, durak tabelalarını,trafik levhalarını,çeşme musluklarını, çöp kutularını sabit ve hareketli alet, edevat ve araçlarını, bozmak,kırmak, düşürmek, boyamak ,yerlerini değiştirmek.
7. Bina,abide,anıt,okul,sağlık ocakları,kamu ve özel işyerleri vb.yerlerin yüzeylerini;tebeşir,yağlı boya,vb.ile karalamak,yazı yazmak,şekil çizmek,ve buraları her ne suretle olursa olsun kirletmek ve tahrip etmek
8. Belediyenin bakım ve sorumluluğunda olan, kamunun yararlandığı ve gelip geçtiği yol kenarları, yeşil alanlar vb. yerlerde çimenlere ve çiçeklere basmak, top oynamak, ağaçlara fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek, ağaçları ve fidanları kesmek ve budamak, çiçek koparmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, tahrip etmek.
9.Belediyeden izin alınmaksızın tretuvarların üzerine her çeşit işaret levhası, reklam panoları dikmek ve bahçelerden sarkan ağaçdallarının yaya geçişini engelleyecek şekilde aşağı sarkmasına meydan vermek.
10. İmar Kanunu’nda bahsi geçen her türlüyapıları ve tamirleri Belediyeden ruhsat almadan veya alınan ruhsatnameye aykırı olarak yapmak veya yaptırmak. Yollar ve meydanlar üzerinde yapılan inşaat, inşaat tamir işlemleri ve yıkım işlemlerini perde çevirmeden yapmak, toz çıkarmak, moloz vs. düşmesine meydan vermek, yollardaki ağaçlar ve mecralara, yeraltındaki ve havadaki nakil hatlarına zarar vermek, inşaat malzemelerini sokaklarda işlemek, kum kireçvb. şeyleri doğrudan inşaat alanına dökmemek.
11. Toprak, kum, mıcır, kömür tozu ve talaş gibi maddeler taşıyan kamyonlardan bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine meydan vermek, yükün etrafa savrulmasına ve uçuşmasına mani olmak üzere kamyonların üzerini branda ile örtmemek.
12. Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephelerinin temizliğinin mal sahibi tarafından sağlanması ve uyarılmasına ragmen yerine getirilmemesi,
13. Herhangi bir izin almadan, kaldırım ve yollarda kazı yapmak.
14. Dükkanların sokak veya caddeye bakan yüzlerine çivi, çengel vs. çakarak öteberi asmak.
15. Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarına ait duraklarda motorlu araçları ile durmak, park etmek yada bekleme yapmak.
16. Araçpark etmek için yer ayırma amaçlı veya araçpark edilmesini önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara zincir çekmek, çiçeklik vb. şeyler koymak.
17. Resmi bayram günlerinde işyerlerine Türk Bayrağı asmamak. (Bayraklar standarda uygun olacak, yırtık, ütüsüz ve rengi soluk olmayacaktır.)
18. Her ne suretle olursa olsun, Belediyece dikilmiş ağaçların budanması, kesilmesi, kaldırılması yasaktır. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün vereceği raporlar doğrultusunda zarar gören veya kesilen her ağaçiçin ayrı ayrı ceza uygulanır.
19.Turizm şirketlerine ait gezi otobüslerinin cadde ve sokak aralarına park etmeleri,
20. Her türlü, nakliye, taşıma ve boşaltma işlerinde saat 08.00’den (Pazar günleri saat 10.00 ) evvel ve gece saat 21.00 den sonra başkalarının huzurunu bozacak şekilde gürültüçıkarmak.
21. Yerleşim yerlerindeki arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, mahzen gibi çukurların üstünüaçık bulundurmak, tarla, bağ ve bahçelerde bulunan kuyularda, içlerine insan ve hayvan düşmesine engel olacak şekilde güvenlik önlemlerini almamak,
22. Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirleri almamak.
23. Belediyemiz sınırları içersinde tüm anayol vetali yollar üzerindde belediyeden izin alınmadan manav vb.gibi sergi,stant teşhir yeri açmak
24. Merkezi sistemle ısıtılan binalarda, kalorifer tesisatı bulunan apartman dairelerinde ve işyerlerinde kış mevsiminin başlaması ya da mevsimin icabına göre Belediye veya Valilik tarafından izin verilen tarihler dışında bina kaloriferlerinin yakılması yasaktır. Ayrıca kullandıkları kömürlerin kanunda belirtilen standartlarda olması gerekir.
25. Mahalle aralarında hurdacılık yapmak, ev bahçesine veya çevresine hurda malzemesi koyarak görüntükirliliğine neden olmak yasaktır.
26.İzinsiz Seyyar satıcılık yapmak yapmak yasaktır.
27. Binaların yüz tarafındaki pencere, balkon, teras, vs. yerlerine sabit ve lüzumlu tedbirleri almadan çiçek saksısı, testi ve her türlüeşya konulması yasaktır.
28. Özel olarak imal edilmiş ayrışımlı çöp kaplarına, uygun olmayan çöpler atılması
yasaktır.
29. Gıda maddeleri satan işyerlerinin etiketsiz ve tarihi geçmiş maddeleri satmaları yasaktır. Etiketsiz ve tarihi geçmiş mallara el konularak imha edilir.
30. Belediye sınırları içerisinde ruhsatlı işyerleri ve belediyece izin verilmiş yerler dışında her türlühayvan satışı yasaktır.
31.İnşaatlarda işgaliye ödenen ve emniyet tedbirleri olarak tahta veya perde ile çevrili kısım haricinde herhangi bir iş yapmak, işgaliye ödenen kısımdaki yol veya tretuvarın vasfını bozmak ve tahrip etmek yasaktır.
32. Belediye sınırları içerisinde izinsiz çadır kurarak konaklamak ve barınmak yasaktır.
33. Belediye ve sınsırları içinde eski ve yeni yapılarda tehlike arz eden tuğla, kiremit, saksı, cam kırılması vb. malzemelerin yaya ve araçlara zarar vermemesi için gerekli önlem alınması zorunludur.
34.Havalı silah yada benzeri aletler ile umuma açık yerlerde atış talimi yapmak, yada yaptırmak,
35.Özel mülkiyet alanında olsun ya da olmasın, eğlence mekânları haricindeki yerlerde belediyeden izin almadan açık alanlarda, eğlence, kına gecesi, düğün, şenlik, panayır, organizasyon düzenlemek,
36. Cadde ve sokaklarda yardım amaçlı dahi olsa izinsiz olarak dergi, gazete vb. şeylerin satışını yapmak.
MADDE 9
Temizlik ile ilgili emir ve yasaklar
(Aşağıda maddeler halinde yazılı fiilleri yapmak yasaktır)
1. Her ne suretle olursa olsun, çevreyi kirletmek, cadde ve sokaklara çöp, izmarit atmak, tükürmek ve sümkürmek.
2 Yol ve kaldırımlara sokak ve kaldırım üzerine çiçek saksısı çıkarmak dizmek,trafik ve yaya geçişini engellemek,
3.Tüm kamunun kullanımında bulunan çeşmelerde yıkanmak, araç, eşya yıkamak, bahçe sulamak ve çevresini kirletmek.
4. Belediyeye ait çöp bidonlarının ve konteynerlerin yerlerini değiştirmek, zarar vermek.
5. İşyerlerinde çöp kutusu bulundurmamak ve şahsına ait çöp kaplarını ve kolilerini üstükapalı bile olsa, umuma mahsus yol ve kaldırıma koymak veya ambalaj kolilerini kaldrıma bırakmak,
6. Yağmur suyu borularını tabana kadar indirmemek ve varsa şehir kanalına bağlamayıp açıkta bırakmak.
7. Tehlike arz eden ve çevre kirliliğine neden olan ağaçları, belediyenin ihtarına rağmen kesmemek.
8. Binaların, abidelerin, anıt ve heykellerin yeraltı ve yerüstügeçitlerinin camilerin ve her türlüibadet yerlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla tretuvarları tebeşir, yağlı boya, katran ve benzeri ile karalamak, yakmak, şekil çizmek broşür el ilanı ve afiş asmak yapıştırmak suretiyle kirletmek.
9. Kalorifer ve soba yakıtlarını cadde, sokak ve bahçe içerisine gelişi güzel şekilde depolayarak görüntüve çevre kirliliğine neden olmak
10. Kalorifer yakma sertifikası olmayan kaloriferci çalıştırmak.
11. Şehir içerisinde, izin verilen yerler dışında kapalı ve açık alanlarda, her türlühurda depolamak.
12. Bu Yönetmelik ekinde sayılan çöp ve süprüntükapsamına girmeyen maddeleri, çöp bidonu ve konteynerlerin içine atmak.
13. Bu Yönetmelik ekinde sayılan çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen, belediyeye ait çöp imha sahasından başka yerlere dökmek.
14. Hazır beton taşıyan araçların hazne içindeki harç(Beton) kalıntılarının gelişi güzel alanlara boşaltılması yasaktır.
1) Çöp gereçleri şunlardır:
a) File,bez torba,kese kağıdı
b) Doğada % 100 yok olma niteliğine sahip biyobozunur torba
c) Çöp kovası
ç) Çöp bidonu
2)Çöp ve süprüntükapsamına girmeyen maddeler:
a) Her türlüinşaat artıkları, taş, tuğla, molozlar çimento, kireç, kereste, demir malzeme ve artıkları
b) Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları, eski ev eşyaları,
c) Bilumum imalathane ve fabrika artıkları,
ç) Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları.
d) Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaçdalları, park, bahçe, sebze ve meyve bahçesi atıkları, kalorifer, kül ve cürufları,
e) Atık pil ve akümülatörler
3) Çöp ve süprüntükapsamına giren maddeler:
a) Mutfak ve yemek artıkları, odun külleri.
b) Bilumum konserve yağ tenekeleri, ilaçkutu ve şişeleri, cam parçaları, plastik kutu, kova, küçük bidon ve saire
c)Elektrik süpürgesi artıkları, süpürge artık ve süprüntüleri her türlükağıt, mukavva kutu ve parçalar, caddenin ve yolların kardan temizletilmesi,
ç) Ev dikiş artıkları, paçavra ve bezler,
d) Ağaçyaprakları, yol ve caddelere pisleyen hayvan pislikleri,
e) Daimi ve geçici pazar yerlerinin süprüntüleri ve hal çöpleri,
e) Sahipsiz her türlühayvan leşleri sahile vuranlar dahil
f) Soba külleri,
MADDE 10
İmar, Fen İşleri, Bina ve İnşaatlarla ile ilgili emir ve yasaklar
(Aşağıda maddeler halinde yazılı fiilleri yapmak yasaktır)
1. Belediyeden izinsiz hiçbir şekilde inşaat,tadilat, kazı ve yıkım çalışması yapılamaz. İzinsiz yapılan çalışmalar, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğüile birlikte tespit edilerek durdurulur.
2. İnşaatlar büro olarak kullanacakları seyyar yapı veya konteynırları kendi alanlarının dışına belediyeden izinsiz koyamaz.
3. Belediyeden izin almadan kanalizasyon ve kanal temizliği için baca açmak, kanal ve kanal bağlantısı gibi değişiklikler yapmak, her ne maksatla olursa olsun yol ve kaldırımları kazmak, bozmak ve tahrip etmek yasaktır.
4. Her türlüinşaat çalışmalarında, bina tadilat, tamirat, sıva, boya ve yıkım çalışmalarında çevreye, yola, kaldırımlara ve gelip geçenlere zarar vermeyecek şekildesıva, boya sıçramasını moloz vb. malzemelerin düşmesini önleyici tedbirleri almak, toz ve benzeri ile çevreyi rahatsız edici unsurları gidermek zorunludur.
5. Belediye tarafından yapılan ve düzenlenen tretuvarların aslına aykırı düzenlenmesi ve değiştirilmesi, kaldırım üzerine ilave merdiven, basamak vb. imalat yapılması yasaktır.
6. İnşaat, kazı ve yıkım çalışmalarından çıkan toprak, hafriyat ve enkazların belediyece belirlenen yerler haricinde başka yerlere dökülmesi yasaktır.
7. dere yataklarından kum, çakıl ve toprak alınması yasaktır. Ayrıca derelere çöp, moloz vb. Malzeme dökmek ve dolgu yapmak yasaktır.
8. İnşaat malzemesi satışı yapan işyerleri, çekme mesafesi dışında kalan yerlere ( kaldırım, yol, meydan vb. ) inşaat malzemesi koymak yasaktır.
9. İnşaat sahipleri inşaatlarının etrafına, tahta perde ile kapatıp tehlikelere karşı her türlütedbiri almak zorundadır.
10. Arsa ve arazi sahiplerinin arsa ve arazilerinin etrafını çevrenin estetik güzelliğini bozmayacak şekilde kapatması veya tahta perde ile çevirmesi zorunludur. ( Yangına ve çöp atılmasına karşı tedbir alınması gerekli olup, bir olay vukuunda arsa sahibi sorumlu olacaktır. )
11. Şehir dahilinde bulunan eski veya tarihi eser durumundaki binaların tehlike arz eden durumlarda ilgililerince, önlem alınması zorunludur.
12. Ev ve işyerlerinde soba ve baca giderleri binanın projesinde belirtildiği şekilde çatı üst seviyesine kadar çıkarılacaktır.
13. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğütarafından belirlenen ve tebligatı yapılan inşaat yasakları ile ilgili kurallara uyulması zorunludur.
14. Kent estetiğini bozucu nitelikte eski, sıvası dökülmüş, boyasız ve bakımsız kaldığı tespit edilen her türlübina, bu olumsuzluğun giderilebilmesi için verilen süre içerisinde gerekli tamir, bakım ve onarımı yapmak zorundadır. Yapılmadığı takdirde, varsa yönetici, yoksa kat malikleri hakkında işlem yapılır.
15. Yıkım sonunda artıkların ve enkazın sahibi tarafından kaldırılması zorunludur.
16. Yapılarda ve tamirlerde kullanılacak malzemelerin sokaklarda işlenmesi ve bunların gelip geçenlere rahatsızlık verecek şekilde kamu kullanım alanlarına bırakılması yasaktır.
17. İnşaat alanının girişine herkesin görüp okuyabileceği şekilde, en az 50 x 70 cm
ebatlarında Belediyenin belirlemiş olduğu renk ve standartlarda inşaatın mal sahibi ile sorumlu Yapı Denetim firmasının kim olduğunu, inşaatın fenni ve teknik vasfını, ruhsat tarihini gösteren bilgileri bulunduran levha asılması zorunludur.
18. Firmalar, hazır beton taşıyan araçlarının gideceği inşaatı ve tahminen işgal edeceği alanı en az bir gün önceden bildirmesi ve işgal harcını ödeyerek gerekli izni alması zorunludur.
MADDE 12
Park bahçelerle ilgili yasaklar
(Aşağıda maddeler halinde yazılı fiilleri yapmak yasaktır)
1.Park, Bahçe ve Kamuya ait alanlarda çimenlere, çiçeklere ve ağaçlara her ne surette olursa olsun zarar vermek yasaktır.
2. Parklarda,umuma mahsus her türlüistirahat yerlerinde kabuklu yemiş ve benzeri çöp atıklarının atılması yasaktır.
3. Cadde ve Sokaklar ile Belediyeye ait yeşil alan ve parklarda dikili bulunan çiçek,ağaçve çalıların budanması, kesilmesi,gübre vb. madde verilmesi,ilaçlanması veya bitkilere kimyasal madde sürülmesi veya dökülmesi etrafının bozulması, kirletilmesi, tahrip edilmesi yasaktır.
Belediyeye ait yolarda ve parklarda,Kamuya ait ağaçların dallarını koparmak,kesmek,Park ve bahçelerde tahribat yapıp,çocuk oyun araçlarına,bank ve benzeri şehir mobilyalarına zarar vermek yada zarar verecek şekilde kullanmak yasaktır.
MADDE 13
Evcil ve ahır hayvanları ile ilgili yasaklar
(Aşağıda maddeler halinde yazılı fiilleri yapmak yasaktır)
1. Şehir içersinde , konutlar ve müştemilatı, veya ticaret amaçlı olarak herhangi bir yapı ahır, kümes vs. hayvan barınağı haline getirilemez.
2. Her türlühayvan gübresini ve atıklarını açığa atmak yasaktır.
3.hayvan müsabakası tertip etmek, oynatmak, dögüştürmek teşhir etmek ve hayvanlara eziyet etmek yasaktır.
4. Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakan kişiler
MADDE 14
İşyerlei ile ilgili emir ve yasaklar
(Aşağıda maddeler halinde yazılı fiilleri yapmak yasaktır)
1. Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde faaliyet gösteren tüm sanayi, ticaret ve sanat erbabı işyerlerinin ilgili kanun ve yönetmelikler ile belirlenen işletme izin belgesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını almadan faaliyet göstermeleri yasaktır.
2. İş yerlerinin işletme izin belgesi veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen faaliyet alanları dışında ruhsata aykırı faaliyet göstermeleri yasaktır.
3. Tüm iş yeri ve müessese sahiplerininiş yerlerinde iş yeri ruhsatlarını, fiyat listesini görünür yere asmak ve görevlilerce istendiğinde ibraz etmek zorundadır.
4.Gıda maddesi üreten imalathaneler ve perakende satış yapan iş yerlerinde
a) İş esnasında çalışanların iş önlüğü, eldiven, galoş ve bone giymeleri,
b) çalışanların saç, sakal, tırnak vb. kişisel temizliklerinin iyi ve bakımlı olması,
c) Çalışanların portör muayeneleri ve periyodik muayenelerinin zamanında yaptırılması,
d) İş yerinin genel durumunun sürekli olarak temiz ve bakımlı olması,
e) iş yerinde kullanılan bilumum malzemelerin sağlam, temiz ve bakımlı olması,
f) iş yerinde yeterli sayıda ağzı kapaklı çöp kovası bulundurulması,
g)İmalathanelerin dışarıdan böcek ve haşere girmesini engelleyici önlemlerin alınmış olması,
h)Yıkanmadan, soyulmadan ve pişirilmeden yenilen gıda maddelerinin bulunduğu raf ve
tezgâhların toz ve haşereden koruyucu önlemlerin alınmış olması zorunludur.
5. 394 sayılı hafta tatili ruhsatı alması gereken iş yerlerinin hafta tatili ruhsatını almadan Pazar günleri faaliyet göstermeleri yasaktır.
6. Konut alanlarında faaliyet gösteren iş yerlerinin halkın huzurunu bozacak ve dinlenmesini engel olacak biçimde ısı, ışık, is, duman, gürültüve benzeri rahatsızlıklar yaratacak şekilde çalışma yapmaları yasaktır.
7.Kapanış saatleri Belediyece veya yetkili kurumlarca belirlenen işyerlerinin kapanış saatlerinde açık tutulması yasaktır.
8. Mağaza, dükkân, imalathane, mesken vb. binalardangelip geçenlerin ve çevrede yaşayanların sıhhatine zarar verecek, rahat ve huzurunu bozacak şekilde toz, duman, kurum, is ve koku çıkarmak yasaktır.
9. Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm iş yerlerinde (oto yıkama, mermerci, zeytinyağı fabrikası vb. gibi) atıklarını ve kirli sularını doğrudan sokağa, yola ve dere yatağına akıtmak yasaktır. Bu iş yerlerinin iş yeri bünyesinde çökeltme havuzu kurmaları, çökeltmede biriken atıkları kendi imkânları ile Belediyece belirlenen yerlere taşımaları zorunludur.
10. LPG tüp gaz irtibat bürosunda boş dahi olsa tüp bulundurmak ve satış yerlerinde kanunen belirlenen miktardan (GSM 2 İçin 250 kg-GSM 3 için 500 kg) fazla tüp bulundurmak yasaktır.
11. İş yerlerinin ve imalathanelerin mutfaklarının umumi durumunun temiz olması, işyerlerinde ve imalathanelerde sağlık kurallarına uygunsuz çalışılmaması, iş yerlerinde imalat hanelerde kullanılan her türlümalzemenin (gazete kâğıdı kullanılmaması, pasa bezi, ekmek tahtası, yatak ranzaları. Bardak, tabak, kaşık, havlu, tarak, makas, peştamal, masa, sandalye, yatak ve yatak takımlarının yırtık, kirli, kırık vb.) sağlık koşullarına uygun olması zorunludur.
12. Gıda nakil kap ve araçlarının gıda nakline uygun olması ve nakil kaplarının gerekli hijyenik şartları taşıması zorunludur.
13. Üretim etiketi belli olmayan (ilk ve son kullanma tarihi, parti no, TSE belgesi, imalatçı adresi ve etiketi) gıda ürünlerinin satılması yasaktır.
14. İmalathane ve işyerlerinde kullanılan her türlüMakine ve alet edevatın sağlık kurallarına uygun ve hijyenik olması zorunludur.
15. İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirleri almamak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlamamak,
16. Canlı müzik izni olan yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yayın yapmak ve gerekli ikaz levhalarını işyerinde bulundurmamak,
17.Her türlütartı ve ölçüaletleri Ölçüler ve Ayarlar Kanunu hükümlerine göre zamanında kontrol ettirilecek ve damgalattırılacaktır.
MADDE.17
Daimi ve geçici pazar yerleri ile ilgili emir ve yasaklar (Aşağıda maddeler halinde yazılı fillleri yapmak yasaktır)
MADDE 18
Gezici satıcılar ile ilgili emir ve yasaklar
(Aşağıda maddeler halinde yazılı fiilleri yapmak yasaktır)
1. Gezici satıcılık yapma izni olmadan satış yapmak, izin verildiği halde izin verilmeyen yerlerde gezici satıcılık yapmak yasaktır. izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddeleri ilgili birim amirinin onayı ile gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı mallar ise yine ilgili birim amirinin onayı ile yoksullara verilir.
2. Gezici olarak izinli satış yapanların, sattıkları malı nereden aldıklarını belirten faturayı yanlarında bulundurmamak ve kontrolde göstermemek,
3. Açıkta ya da ambalajsız, bardakla su, ayran ve benzerlerini satmak,
4. Simit türübenzeri unlu mamullerin satışı için belediyelerce belirlenecek standartlardaki araçlarda satış yapılması şartı ile izin verilebilir. Bu araçlar kesinlikle camekânla kapalı olacak, ürünlere kesinlikle çıplak elle temas edilmeyecektir. Bu araçların camekânında satışa çıktığı fırın veya yapım yerinin ismi, adresi ve fiyatı yazan 20x20 ebadında bir levha asılı olması zorunludur.
5. Hazır gıda ve tatlı türügıda maddesi satışına uygunluğu yetkili birimler tarafından onaylanmış motorlu vasıtalar içinde gıda maddesi satan gezi­ci satıcılar, satış yapmak istedikleri alan için belediyeden izin almaları zorunludur.
6. Motorlu vasıtalarda hazır gıda ve tatlı türügıda maddesi satılabil­mesi için bu vasıtalarda müteaddit havalandırma menfezleri bulundurmaları zorunlu olup, bu vasıtaların hazır gıda ve tatlı türü gıda maddesi satışından başka maksatla kullanılması , işyeri çalışanından başkası tarafından satış yapılması , ya­saktır.
7. Motorlu vasıtalarda mamul gıda maddesi sa­tan esnafın bu maddeleri ruhsatlı imal yerlerinden almaları ve belgelemeleri zorunludur.
8.Motorlu vasıtalarla mahallelerde gezici her türlüsatış yapanlar, tüp gaz (LPG), su, kömür vb. satışı yapan bayilere ait araçlar dâhil sokaklarda megafon, hoparlör vb. ile bağırmak, klakson çalmak yasaktır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kişisel özel haller
Madde 19- İşlediği fiilin hukuki sonuçlarını algılamayan ve davranışlarını yönlendirme yeteneği gelişmemiş 15 yaşından küçüklere ve akıl hastalığına maruz kişilere bu Yönetmelikte belirtilen cezai müeyyideler uygulanmaz, kişinin velisine veya işyerlerinde bunları çalıştıranlar hakkında, bu kişilerin bu yönetmelikteki emir ve yasakları ihlalinden dolayı, müeyyide işyeri ilgilisine uygulanır.
Uygulamaya ilişkin hususlar
Madde 20 Cezai müeyyidenin uygulanmasında şu hususlara uyulur:
a) Kişi hakkında uygulanan ceza kararnameleri her ne surette olursa olsun bir suret ilgilisine verilmek üzere tebliğ edilir. İlgilisi kararı tebellüğden imtina ederse, Tebligat Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.
b) Tespit tutanakları olay mahallinde tanzim edilir.
c) Tespit tutanağında ilgili yasa madde numarası ve karşılığı kendi hanelerine açıkça yazılır.
ç) Bu yönetmelikte belirlenen kuralların ihlalinin ticari faaliyet çerçevesinde olması halinde, sorumlunun durumu dikkate alınarak işlem yapılır.
d) Tespit tutanakları en geçiki gün içinde Belediye Encümenine sevk edilir.
e) Resmi bayram, genel tatil vb. durumlarda mesainin başlangıçgünüdikkate alınır.
Alınan kararların infazında şu hususlara uyulur:
a) Herhangi bir sebepten dolayı verilecek sanat ve ticaretten men kararlarının uygulanmasında, karar ilgiliye tebliğ edilerekbozulabilecek malların, zaruri ve şahsi eşyalarının alınması ve işyerinin hazırlanması için 24 saat süre verilerek işyeri sahibinin kapatma işleminde hazır bulunması istenir.
b) Verilen 24 saatlik sürenin dolması ile kapatma işleminde;
1)Yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumları önleyici tedbirler alınır.
2) Pencere ve kapılar kapatılarak dışarıyla teması kesilir.
3) İşyerinin dışa açılan bütün kapıları mühürlenir.
4) Kapatma tutanağında kapatma nedeni, tarihi ve saati belirtilir ve imzalanır.
5) İmzadan kaçınılması durumunda durum tutanakta belirtilerek imza altına alınır.
c) Herhangi bir sebep ile sanat ve ticaretten men edilen işyeri, kararda belirtilen süreden önce açılırsa mühür fekki tutanağı tanzim edilerek, Cumhuriyet Savcılığına suçduyurusunda bulunulur, işyeri yeniden mühürlenir. Süresinin dolması durumunda Mühür Kaldırma Tutanağı tanzim edilerek işyeri sahibine veya temsilcisine bir suret teslim edilir.
ç) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ruhsatsız faaliyet sonucu iş yerinin faaliyetten men edilmesi işlemlerinde, yönetmeliğin ilgili hükmübelirtilir.
İhlalin tespitine ilişkin hususlar
Madde 21 Aşağıda belirtilen şekillerdeki tespitlere göre müeyyide uygulanır:
a) Kurallara aykırı hareket edildiğine bizzat şahit olunduğunda,
b) Alınan yazılı ya da sözlübir şikâyette olay mahalline varıldığında, kural ihlalinin görülmesi ve bu ihlali gerçekleştirenin bizzat tespiti veya civardaki kişilerin yazılı şahitliği ilekural ihlali delilinin olay mahallinde bulunması ve ilgilisinin tespit edilmesine rağmen kişiye ulaşılamaması durumunda yapılacak araştırma sonucunda ilgilisi bulunduğunda,
c) Kural ihlalinin, başka bir resmi kurum tarafından, ihlali gerçekleştirenin (varsa delilleri ile birlikte) kimlik bilgileri ve açık adresi bildirildiğinde.
Yürürlük
Madde 22- (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisince onaylanmasını müteakip, yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.
(2) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 2 Mayıs 1978 tarih ve 16275 sayılı resmi gazetede yayınlanan Belediyesi zabıta talimnamesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme
Madde 23 Bu yönetmelik hükümleri, Belediye Başkanı tarafından yürütülür.
   Sızır Belediyesi sınırları dâhilinde  halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamaya, Belediye tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin arttırılmasına, yerel hizmetlerin etkili, verimli ve dengeli sunulmasına müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının belirli kurallar içerisinde yerine getirilmesi amacına yönelik belediye emir ve yasaklarını uygulamaktır.