ARAMA
Sızır Belediyesi

ARAÇ KULLANMA YÖNERGESİ

Geri

ARAÇ KULLANMA YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam
Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, hizmet alım sözleşmesine istinaden şoför olarak
çalışan veya kadrolu şoför veya görevli personeli ile bunların haricinde taşıtları kullanabilecek
personelin belirlenmesi ile emir ve zatına veya makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtların
dışında kalan diğer taşıtların kullanım esaslarının belirlenmesidir.
Dayanak
Madde 2 - Bu ilke ve kurallar; 237 Sayılı Taşıt Kanunu, 18.07.1997 tarih ve 23053
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği, 18.01.2007 tarih ve
26407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/3 nolu Tasarruf Tedbirleri İle İlgili
Başbakanlık Genelgesi, 01.04.2006 tarih ve 26126 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Taşıtları Sürebilecek Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usuller ile 4857
sayılı İş Kanunu Hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 - Bu Yönergede geçen;
a) Belediye :Sızır Belediyesini,
b)Başkan :Sızır Belediye Başkanını,
c) Yetkili Makam: Belediye Başkanı  veya Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesine göre
usulüne göre yetki devri yapılmış Başkan Vekilini,
ç) Sorumlu Birim: Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve resmi hizmetin ifası için araç tahsis edilen birimleri,
d) Şoför: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi şoför, Belediye hizmet alım
Sözleşmesine istinaden istihdam edilen veya belirli süreli hizmet sözleşmesi ile çalışan
Belediye taşıtlarını kullanmakla görevli sürücüleri,
e) Görevli Kamu Personeli: Resmi görevin ifası için taşıt kullanan kadrolu şoför ve
görevli personel haricinde taşıtları sürebilecek kamu görevlileri,
f) Taşıt: Kanun kapsamına giren Belediyenin mülkiyetinde veya hizmet alımı
suretiyle edinilmiş her türlü motorlu ve motorsuz ulaşım araçları,
g) Hizmet: Sızır Kasabasındaki resmi hizmetin ifası için il iç ve il dışı görevlendirmeyi
gerektiren her türlü görev.
Kullanım Yerleri
Madde 4 – Sadece hizmet ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Sızır Belediyesinin
bulunduğu il sınırları içerisinde ve dışında yürütülecek görevleri kapsar.
Genel Kullanım Esasları
Madde 5-
(1) Sızır –Kayseri, Sızır-Sivas gidiş ve gelişlerini sağlamak için görevlendirilecek araç sayıları, saatleri ve güzergahları Belediye Başkanı Oluru ile belirlenir.
(2) İş Makinaları hizmetin önceliğine yönelik yetkili birim tarafından planlanır.
(3) İl içi-dışı görevlendirmelerde taşıt görev emri düzenlenmeden araç çıkış
Yapmayacaktır. İl içinde taşıt görev emri yetkili makam ve usulüne göre devredilen yetki ile
ilgili personel tarafından imzalanacak, il dışı görevlendirmelerde ise yetkili makam oluruna
Bağlı olarak alınacaktır.
 (4) Resmi hizmetin yerine getirilmesi amacıyla taşıt kullanımında, birimler arasında
Hizmet ayrımı yapılmayacaktır.
(5) Hizmet taşıtlarının yönetiminden sorumlu birim tarafından, hizmetlerin daha hızlı
ve etkin bir şekilde verilebilmesi, gereksiz harcamaların önüne geçilmesi, kaynakların en
rasyonel şekilde kullanılması amacıyla taşıtların kullanımı denetlenecek ve tahsisler titizlikle
Takip edilecektir.
(6)Yangın, Sel, Afet vb. durumlarda  günlük çalışma saati dışında ve tatil günlerinde görevde bulunmasına ihtiyaç duyulan personelin planlanması hususunda nöbet sistemi ayarlanır
 (7) Şoför haricinde, görevlendirmede taşıt kullanımının zorunlu olduğu hallerde kamu
Görevlisinin taşıt sürmeyi kabul etmesi ve gerekli ve geçerli sürücü belgesine sahip olması
halinde kamu görevlileri de taşıt kullanmak için görevlendirilebilecektir.
(8) Taşıtlar görev kâğıdında belirtilen güzergah doğrultusunda, Belediye Garajından
alınacak ve görev tamamlandıktan sonra temizlenerek Belediye Garajına bırakılacaktır.
 
(9)Belediye  taşıtlarının periyodik bakım ve muayenesi ile sigorta işlemleri aracın
zimmetli olduğu şoför tarafından rapor tanzim edilerek aracın sorumlu olduğu birim
tarafından takip edilecektir.
(10) Her taşıt avadanlığı ile birlikte şoföre zimmetlenecektir. Bu taşıtların periyodik iç
ve dış temizliğinden ilgili şoför sorumlu olacaktır. Hizmet gereği farklı birimde bulunması
gereken taşıtların zimmeti ilgili birimin sorumlu personeline verilebilecektir.
(11) Taşıt kullanma yetkisi verilen görevli veya şoför, görev tanımı dışında, yazılı bir
emir ve talimat bulunmadıkça, taşıta herhangi bir kişi veya yük almayacaktır.
(12) Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca izin alınanlar dışında
hiçbir taşıta resmi plaka dışında başka bir plaka, ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazlar
kesinlikle takılmayacaktır.
(13) Taşıt sürücüleri, kılık kıyafetleri yönünden 25.10.1982 tarih ve 17849 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve
Kıyafetine Dair Yönetmelik ile İş Sözleşmesinde belirtilen hükümlere riayet edeceklerdir.
(14) Taşıt sürücüleri taşıtta bulunanlarla diyaloglarında nezaket kurallarına azami özen
gösterecek, kendilerine belediye tarafından verilen yazılı veya sözlü bir talimat olmaksızın
doğrudan kendilerini ilgilendirmeyen ve yetkileri dâhilinde olmayan konularda gereksiz
açıklamalarda bulunmayacak ve tartışmaya girmeyeceklerdir.
(15) Trafik mevzuatının yasak ettiği hususlardan doğacak mesuliyet şoförlere ait olup,
taşıtların kullanımı ve tahsisleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden ve kamu
görevlilerinden kaynaklanan zararlar hakkında 237 Sayılı Taşıt Kanunun 16’ıncı maddesi ve
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 48’inci maddesine göre işlem
yapılır.
Yürürlük ve Uygulama
Madde 6- Bu Yönerge Sızır Belediyesi Meclisi tarafından kabul edildiği tarihten itibaren
yürürlüğe girer. Bu yönergede yer almayan hususlarda Taşıt Kanunu’nun ilgili maddeleri
uygulanır.
Yürütme
Madde 7- Bu Yönerge hükümlerini Sızır Belediye Başkanı yürütür.