ARAMA
Sızır Belediyesi

CEPHE VE TABELA YÖNETMELİĞİ

Geri

CEPHE VE TABELA YÖNETMELİĞİ

1. AMAÇ
Sızır Kasabası  Cephe- Tabela Rehberi ve Yönetmeliği, ilçenin tarihi ve kültürel dokusunu, doğal ve çevresel değerlerini korumak ve gelecek kuşaklara değerli bir miras olarak aktarabilmek için her türlü reklam, ilan ve tanıtım elemanları ve benzerlerinin yol açabileceği görüntü kirliliğini ortadan kaldırarak, kent estetiğine katkıda bulunmayı, reklam asma ve ticari tabela kullanımını düzenlemeyi ve bu işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esaslarıbelirlemeyi amaçlanmaktadır.
2. KAPSAM
Sızır Kasabası Cephe-Tabela Rehberi ve Yönetmeliği, Sızır  Belediyesi'nin görev, yetki ve sorumluluk alanlarını ve bu yönetmelikle belirlenen hükümlerin uygulanmasını kapsar.İlçenin tarihi ve kültürel dokusunu, doğal ve çevresel değerlerini korumak ve gelecek kuşaklara değerli bir miras olarak aktarabilmek amacından yola çıkan " Sızır  Belediyesi Cephe ve Tabela Yönetmeliği" kapsamında, ilçenin karakterinde önemli bir rol oynayan yapı cepheleri, tarihi kent kimliğinde yeniden bir uyumu tesis etmek için renk, doku, malzeme ve ritim açısından bütünlük sağlayan ve vitrin , vitrin önü tasarımları, ticari işletmeler ve mağazalarda kullanılan tabelalar, brandalar, aydınlatma öğeleri, yer, yön ve bilgilendirme tabelaları kapsamında, bütüncül bir kent peyzajını yakalayabilmek hedefiyle ele alınmaktadır.
Sızır Kasabası  Cephe- Tabela Rehberi ve Yönetmeliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu1, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 3194 sayılı imar Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2863-3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 3257 sayılı Sinema Video Eserleri Hk. Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve bu kanunlarla ilgili uygulama yönetmelikleri ile diğer ilgili mevzuat hükümlerinin Büyükşehir, ilçe ve ilk Kademe Belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.
1)5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi’nin 'b1 ve 'n1 bendleri aşağıdaki gibidir;
MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları;
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek..
3. TANIMLAR
Sızır Belediyesi  Cephe- Tabela Rehberi ve Yönetmeliğinde yer alan tanımlar şunlardır:
3.1 Belediye: Sızır Belediyesi
3.2 Müdürlük: Yazı İşleri Müdürlüğünü
3.3 Sit: Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin, sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlardır.(2863 sayılı KTVK Kanunu Mad.3 )
3.4 Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 6. Maddesinde belirtilen varlıklardır.
3.5 Koruma ve Korunma: Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı muhafaza, bakım onarım, restitüsyon, restorasyon, fonksiyon değiştirme işlemleridir. (2863 sayılı KTVK Kanunu Mad.3.)
3.6 Koruma Alanı: Taşınmaz kültür ve Tabiat Varlıklarının muhafazaları veya tarihi çevre içinde korunmalarında etkinlik taşıyan korunması zorunlu olan alanlardır.
3.7 Sit Alanları: Kentsel ve çevresel alanlarda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve imar Kanunu'nda tanımlanan ve usulüne uygun olarak tespit ve tescil işlemleri tamamlanan tarihsel, arkeolojik, doğal sitler ile kentsel sit alanlarında yerleşme Fiziksel planlar ile koruma ve kullanmaya ilişkin özel hükümler getiren alanlardır.
3.8 Tarihsel Çevre: Tescil edilmiş tarihsel ve kentsel sit alanları ile tek yapı olarak tespit edilen kültür varlıkları ve bunların yanı sıra tescil edilmemiş de olsa bozulmamışlıkları ve bütünlükleri açısından korunmaları ve sağlamlaştırılmaları uygun görülen yerleşik kent alanlarındaki karakteristik dokulardır.
3.9 Taşınmaz Kültür Varlıkları: Tarih öncesi ve tarihi devletlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan yer üstünde, yeraltında veya su altındaki bütün taşınmaz varlıklardır(2863 sayılı KTVK Kanunu Mad.3).
3.10 Koruma Amaçlı Proje: Taşınmaz kültür ve tabiat alanları ile sit alanlarının bütünü için veya bir kısmı için ya da taşınmaz kültür varlıkları için münferiden hazırlanmış olup, bunların muhafaza, bakım, onarım, restitüsyon ve restorasyon işleri veya bilimsel yöntemlerle koruma, değerlendirme ve geliştirmeleri amacıyla koruma imar planlarına ve 2863 sayılı yasada öngörülen usul ve esaslara uygun olarak onanan projelerdir.
3.11 İlan: Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlardır.
3.12 İlan Panosu: Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarının asıldığı veya sergilendiği alanlardır.
3.13 Reklam: insanları gönüllü olarak belirli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatleri belirli bir ürüne, hizmete, fikir yada kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerine veya belirli bir görüşü yada tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığında oluşturulduğu belli olan duyurudur.
3.14 Reklam Panosu : Reklam elemanlarının asıldığı veya sergilendiği alanlardır.
3.15 Reklam Tabelası: lşıklı ve ya ışıksız, reklam amaçlı konulan reklam levhalarıdır.
3.16 Tanıtım: Bir kimsenin veya kuruluşun tanınmasını sağlamak amacı ile faaliyet gösterdiği alanda yapılan uygulamalardır.
3.17 Tanıtım Panosu: Kent mobilyası niteliği taşıyan gece ve gündüz estetik görüntüsü olan ışıklı veya ışıksız tanıtım elemanıdır.
3.18 Direkli Tanıtım Panosu (Totem): Kare veya yuvarlak kesitli direk üzerine montajı yapılmış ışıklı veya ışıksız tabeladır.
3.19 Tanıtım Tabelası: Bina cephelerine ışıklı ve ya ışıksız, tanıtım amaçlı konulacak uygulamalardır (ticari mağaza tabelaları ).
3.20 Reklam veren: Ürettiği yada pazarladığı ürünün hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını arttırmak veya imaj oluşturup güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının veya ürün-hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatmak, dağıtmak veya başka yollarla sergilemek üzere bedel ödeyen gerçek ve ya tüzel kişidir.
3.21 Reklam Alanları: Her türlü reklam unsurunun konulup asılabildiği hareketli ve hareketsiz alanlardır.
3.22 İlgili Belediye: 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre Sızır  Belediyesi’ni ifade eder.
4. UYGULAMA İLKELERİ
Tarihi çevreyi oluşturan ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları"tarafından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş yapıların (eski eser) geniş kapsamlı onarımlar dışında (restorasyon) cephelerinin rehabilitasyonunda;
4.1 Cephelerdeki bozulmuş özgün açıklıkların (pencere-kapı) eski haline döndürülmesi (eski fotoğraflar veya yapıdaki izlerden hareketle ve onaylı restorasyon projesine göre),
4.2 Cephelerin yapının özgün mimarisini bozan uygunsuz eklerden (reklam panoları, tanıtım tabelaları, tenteler, kablolar, klimalar, vb.) arındırılması ve yapının mimari karakterini bozmayacak şekilde ekler yapılması (tanıtım panosu, uygun tenteler, saklanmış tesisat vb.) sağlanacaktır.
4.3 Cephelerdeki dökülmüş-kabarmış özgün sıvaların, kaplamaların (ahşap,taş) onarılması (eski fotoğraflar veya yapıdaki izlerden hareketle ve onaylı restorasyon projesine göre) sağlanacaktır.
4.4 Cephelerin (ahşap veya kagir yapılarda) özgün renkleri bilinmiyor ise kütle ve renk ilişkisinin değişmemesi gözetilecek, ilçe ve sokak dokusunun karakteri ile örtüşen pastel tonlar kullanılacak, fosforlu vb. nitelikte renkler kullanılmayacaktır.
4.5 Yapıda kaybolmuş olan bant, korniş (silme), açıklıkların boyutları, subasman vb. ögeler tamamlanırken bütünle uygun olması gözetilecektir. Artistik ve tarihi tanıklığı yanlış yansıtmaması için restitüsyonu yapılarak orijinalden ayırt edilebilecek şekilde yapılmasına dikkat edilecektir.
4.6 Bina cephelerinde metal cephe giydirmeleri kullanılmayacaktır.
4.7 Sızır Kasabasının  tarihi ve mimari dokusu gereği, cephe giydirmelerinde binanın orijinal dokusuna uygun olarak ahşap, taş, sıva gibi özgün malzemeler kullanılacaktır.
4.8  Bina cephesi boyunca kaldırımı işgal edecek herhangi bir unsur kullanılmayacaktır. ( Buzdolabı , Meyve tezgahı vb.)
4.9 Yapının kapısının çerçevesi ortaya çıkarılacak giriş vurgulanacaktır.
4.10 Diğer yapı cephelerinde ise "etrafındaki mimari mirasla bütünleşme" ilkesi göz önünde bulundurulmak suretiyle; kontür, gabari, renk ve açıklık bazında eski eseri gölgelemeden süreklilik içerisinde olması sağlanacaktır.
4.11 Tescilsiz yapıların bina cepheleri , tescilli yapıların cephe özelliklerine uygun olacaktır.
4.12 Sızır Kasabası ilçesi ticari mağaza cephesi vitrin çerçevelerinde ahşap, taş gibi özgün malzeme kullanımı uygundur.
4.13 Vitrinler, cephelerin mimari kompozisyonunda açıklık, saçak, silme ve balkon konsollarını gizlemeden veya kaplamadan düzenlenecektir.
4.14 Mevcut vitrinin tarihi veya mimari bir özelliği varsa öncelikle vitrinin bakım veya onarımının yapılması sağlanacaktır.
4.15 Eski vitrinler içerikleri ile bütünleştirerek onarılacaktır.
4.15 Vitrinler cephe ile uyumlu şekilde bütünleşecektir. Önerilen malzemeler ve renklerde, yapının mimarisi ve özgün kimliği ile uyum aranacaktır.
4.16 Renklerin sayısı mevcut yapının ve yapının etrafındaki mirasın temel karakterine uygun olarak sınırlandırılacak, bina/ işletme sahibi tarafından başvuru belgelerinde belirtilecek ve Sızırk Belediye Başkanlığı onayına sunulacaktır.
 
4.17 İşçilikte kaliteye dikkat edilecek (detaylar, eklemeler, ince doğramalar vb.) ve yapıya zarar vermeyen uygulamalar benimsenecektir.
4.18 iki kat ya da daha yüksek seviyede vitrinler (ara kat-asma katı olan zemin katlarda) binanın mimarisi izin verdiği ya da bu yönde tasarlandığı zaman uygulanacaktır.
4.19 Asma katlar korunacak ya da yenilecektir: doğramaların, demirlerin, vitrinlerin eteğinin ritmine ve inceliğine dikkat edilecektir.
4.20 Kesintisiz vitrin camlarının varlığı yapının cephesinin devamlılığını korumak için gerekli olduğundan vitrinler cephe hizasına uyacak şekilde yerleştirilecektir.
4.21 Camlar açık renkte ve yansıtmayan özellikte olacaktır.
4.22 Asma tavan uygulaması yapılabilen binalarda, asma tavan vitrinin yüksekliğini azaltmayacaktır.
4.23 Çift giriş kapısı içeren açıklıkların korunmasına azami özen gösterilecektir.
4.24 Boyalı ya da natürel vernikli ahşap kapılar ve ahşap çerçeveler kullanılacaktır. Alüminyum kapı ve kapı kasaları, alüminyum pencere ve alüminyum kaplamalı aksesuarlar, PVC doğrama ve kapı kasaları kullanılmayacaktır.
4.25 Kapılar, yasal zorunluluklar veya teknik imkansızlıklar dışında vitrinlerle bir bütün oluşturacak biçimde tasarlanacaktır.
4.26 Emniyete bağlı gerekliliklerin eksiksiz sağlanması kaydıyla, koruma sistemlerinin seçimi görsel geçirgenliği sağlayacak biçimde yapılacaktır.
4.27 Vitrinlerin camlı kısımlarının yüksekliğini indirmemek amacıyla kapılar lentonun altına yerleştirilecektir.
4.28 Vitrin koruma sistemi her yapıya göre ayrıca çözülecektir.
4.29 Gerektiğinde koruma sistemleri çıkıntı yapan bölümlerin dolu kısımlarının içine veya girintilerin yuvasına girecek şekilde çözülmelidir.
4.30 Tescilli yapılarda orijinal girişler korunacak, onaylı restorasyon projelerine göre uygulama yapılacaktır.
5. TANITIM UYGULAMALARI
5.1 Ticari Mağaza Vitrinleri için tasarlanan tabelalar "tanıtım uygulamaları" kapsamında yer alır.
5.2 Kent/ ilçe estetiği bir bütün olarak değerlendirilir. Sızır Belediyesi Kasaba estiğini ve tarihi karakterini olumsuz etkileyen tüm tanıtım uygulamalarına müdahale etme hakkına sahiptir.
5.3 Kentin silüetini bozacak, doğal veya tarihi çevrenin algılanmasını engelleyecek şekilde tanıtım uygulamaları konulamaz.
5.4 Ticaret birimlerinin tanıtıcı levhaları ve reklam amaçlı tabelaları; Konsolosluklar, Emniyet Müdürlükleri, Valilik ve Kaymakamlıklar, Askeri Alanlar, Okullar, Milli istihbarat Teşkilatı ve benzeri kamuya ait bina cephelerinde, çatılarında, bahçe ve bahçe duvarları üzerinde yer alamaz.
5.5 Tanıtım amaçlı tabelalar bina cephesindeki vitrin açıklığının sınırları içine entegre edilecek, taşıyıcı sistemleri yağmur, rüzgar, deprem gibi dış etkenlere karşı dayanıklı olacak ve binaya zarar vermeyecek biçimde uygulanacaktır.
5.6 Tescilli olmayan, banka şubesi gibi yeni yapılarda tanıtım amaçlı tabelalar giriş katı ile birinci kat aralığında cephe üzerinde, genişlikleri bulundukları cephenin 2/3’ünü aşmamak, eleman yükseklikleri azami 50 cm olmak kaydıyla yerleştirilebilir.
5.7 Tabela malzemesi RAL 7021 antrasit rengi mat boyayla boyanmış ahşap, çelik, alüminyum veya kompozit alüminyum olacaktır. Üzerinde yer alan logo veya yazı fontları satine paslanmaz çelik veya RAL 9001 beyaz renkli mat boyayla boyanmış ahşap, çelik, alüminyum veya kompozit alüminyum düz veya kabartma kutu harf olmalıdır. Bu uygulama, tabela fon renginin üzerine (RAL 7021) sadece boyayla da (RAL 9001) yapılabilir.
5.8 Kaldırım ve yol üzerine ticari tanıtım tabelası konulamaz.
5.9 Ticari tanıtım tabelalarında totem tipi tabelaların kullanımı yasaktır.
5.10 İmar planlarında ve fiili durumda, konut olarak kullanılan binalarda hiçbir şekilde reklam ve tanıtım tabelası uygulaması yapılamaz.
5.11 Yeşil alan, park ve benzeri alanlar ile kaldırım ve yol üzerlerinde bulunan büfe ve benzeri ticari satış birimlerinin üzerinde bulunan tanıtım tabelaları yüksekliği, satış birimi kat yüksekliğinin 1/6'sından fazla olamaz ve cephe başına birden fazla tanıtım tabelası konulamaz. Tanıtım tabelası satış birimine yatay veya dikey çıkıntı oluşturacak şekilde konulamaz
5.12 İmar planında konut olarak düzenlenen yapıların, uygulamada zemin katlarının ticaret fonksiyonu kazandırılması halinde; tanıtıcı levha, derinliği 0.30 m.'yi aşmamak şartıyla konulabilir. Bununla birlikte tabela uygulanacak yapının eski eser olması ve / veya karakteristik mimari özellikler içermesi durumunda, mimari özelliklerin açıkça vurgulanması ilkesi gereği tabela yüksekliği ve genişliği Plan ve Proje Müdürlüğü'nce yapının orijinal durumuna uyumlu olarak belirlenecektir.
5.13 Zemin katta birden fazla ticaret birimi söz konusu olduğunda birimlerin tanıtıcı levhalarının yatay çizgilerinde uyum aranacaktır. Son uygulayıcı, önceden standartlara uygun olarak yapılan uygulamaya uymak zorundadır.
5.14 Konut+Ticaret alanlarında bulunan ve imar planlarında ticaret fonksiyonunda olan veya konut niteliğini yitirerek ticaret işlevi kazanan binalarda, üst kat alın yüzeylerine ve çatılarına tanıtım uygulamaları konulamaz.
5.15 Ön bahçe nizamlı yapılarda bulunan ticaret birimleri, kendi parsel sınırları içine, Sızır Belediyesi’nin işbu yönetmelik doğrultusunda, Kasaba kimliği ve estetiği kapsamında uygun gördüğü ticari tanıtım tabelaları tasarımlarına uygun tabelalar koyabilir.
5.16 Tescilsiz binalarda, bina yüksekliğini arttıracak biçimde ve çevresindeki binaların görüşünü engelleyecek şekilde bina çatısına tanıtım panosu, amblem veya logo konulamaz. Aksi uygulamada Sızır Belediyesi tarafından bu reklam elemanları sökülür ve söküm işlemiyle ilgili masraflar bina sahiplerinden %20 fazlası ile tahsil edilir. Tescilli binalarda çatıda hiçbir şekilde tanıtım/reklam elemanı uygulaması yapılamaz.
5.17 Tabelalar katın üst kotuna değil vitrinin sınırlarının içine yerleştirilecektir.
5.18 Tabelaları sabitleyen elemanlar olabildiğince saklanacaktır.
5.19 İşleyen açıklıklara tabela yerleştirilmeyecektir.
5.20 Tasarlanacak tabela vitrinin dış sınırları dışına taşmayacak, mimari hatların görünümünü engellemeyecektir.
5.21 Bayrak tipi çıkıntılı tabelalar cepheye dik olarak asılırlar. Sokakta sınırlı boyutta ve doğru konumlandırılmış bir biçimde yerleştirilmeli, yaya geçişlerinde tehlike ve engel oluşturmamaması gözetilmelidir.
5.22 Bayrak tipi çıkıntılı tabelalar, kapı ve pencere açıklıklarının arasında kalan sağır yüzeylerdeki uygun alanlara yerleştirilmelidir. Bayrak tabelaların boyutları 35cm x 70cm’den büyük olmamalıdır.
5.23 Her dükkan için iş adı, dükkan adı ya da grafik logoyu içeren yalnızca bir tabela sokağa bakabilir. Zorunlu durumlarda, diğer tabela türlerine ek olarak pencere tabelaları kullanılabilir.
5.24 Neon tekniği ile yapılacak reklam, ilan, tanıtım ve yönlendirme uygulamalarının kullanımı yasaktır.
5.25 Boyut, ışık şiddeti, renk ve bina temasıyla uyumu sağlanmak şartıyla LED’lerden oluşan harflendirmeler pencere içlerinde kullanılabilir. Ancak bu uygulamalarda ışıklı LED’lerden oluşan hafrler, pencere camı ya da vitrin camı yüzeyinin %20'sinden fazlasını kaplayamaz.
5.26 Yılbaşı, bayram gibi özel günler ve arefelerinde bina ve işyerlerinde,süresi 15 günü aşmamak şartı ile ışıklı veya ışıksız özel süslemeler ve tanıtım yapılabilir.
5.27 Sokak numaraları kapının üstüne aplike edilebilir ya da doğrudan kapının üst kısmına yazılarak sergilenebilir. iş saatleri de kapıların iç kısmında ya da kapının bitişinde yer alan pencerelerin içinde sergilenebilir.
5.28 Tarihi, sanatsal, prestij alanı olan yer veya bölgeler ile sahil şeridindeki elektrik direklerine tanıtım levhaları asılamaz. Ancak Sızır Belediyesi'nin izin vermesi halinde hafif ağırlıkta malzemeden yapılması kaydıyla, Zabıta Amirliğinin belirleyeceği boyutlarda ve süreli olarak asılabilir.
5.29 Her bir tabela için ayrı ayrı izin alınır, müracaat izin sayılmaz, izin alınmadan hiçbir suretle reklam ve tanıtım uygulaması yapılamaz, bu tür uygulamalar tebligata gerek kalmaksızın Sızır Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından oluşturulan ekiplerce Belediye adına re’sen kaldırılır veya kaldırtılır. Izni yenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrip olan ve yeniden izin verilmesi uygun görülmeyen levha ve reklamlar, yapılacak yazılı uyarıda belirtilen hususların, verilecek süre içinde yerine getirilmemesi halinde görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde Sızır Belediyesi tarafından kaldırılır ve masrafı (sökme, taşıma, depolama) %20 fazlası ile reklam sahibinden tahsil edilir.
5.30 İzinli tanıtıcı tabela ve ilanların bakım ve onarımının yapılmaması durumunda Sızır Belediyesi tarafından firma uyarılacaktır. Bakım ve onarımı 15 gün içerisinde yapılmayan tanıtıcı tabela ve levhalar, Sızır  Belediyesi'nce kaldırılacak, tüm masraflar (sökme, taşıma, depolama) %20 fazlası ile reklam sahibinden tahsil edilecektir.
5.31 lşıklı pencere tabelaları (pencerelerin iç kısmında yer alacak biçimde) kullanılabilir.
5.32 Yer, yön ve bilgilendirme tabelaları, ticari amaçlı olmayan ilan panoları kapsamında ele alınmaktadır.
5.33 Kentin silüetini bozacak doğal veya tarihi çevrenin algılanmasını engelleyecek şekildeki uygulamalar kullanılamaz.
5.34 Ana arterler üzerindeki "Meydan Aydınlatma Direği" özelliğindeki elektrik direklerine reklam ve yönlendirme ve tanıtım tabelası asılamaz.
5.35 Elektrik direklerine reklam ve yönlendirme panosu asılabilmesi için üçüncü şahıslara karşı sigorta poliçesi ve asılacak reklamın içeriği hakkındaki bilgilerle Sızır  Belediyesi'ne başvurularak izin alınması zorunludur.
5.36 Elektrik direklerine asılacak reklam,tanıtım ve yönlendirme uygulamalarının 80cm x125cm ebatlarını geçmemesi, her tabelaya bir numara verilmesi ve emniyet açısından reklam, tanıtım ve yönlendirme uygulamalarının elektrik direklerine emniyet zinciri ile irtibatlandırılması gerekir.
5.37 Tarihi, sanatsal, prestij alanı olan yer veya bölgelere ve bu alanlardaki elektrik direklerine reklam levhaları asılamaz.
6. YER VE YÖN GÖSTERİCİ TABELALAR
6.1 Kaldırım üzerine yerleştirilecek yön ve yer gösterici tabelalar, cadde ve sokak isim tabelaları ile birlikte projelendirilerek yer alacaktır.
6.2 Tabelaların sıralanmasında en üstte cadde ve sokak isimleri, ikinci sırada acil ünitesi olan hastaneler, üçüncü sırada okullar, tarihi ve turistik yerler olarak sıralanmalıdır.
6.3 Yer ve Yön gösterici tabelalar, ilçenin tarihi dokusu , karakteri ve sokak peyzajı ile uyumlu olan ahşap, ahşap, ferforje ve seramik gibi malzemelerden oluşacaktır.
6.4 Sokak ve cadde isim tabela direklerinin yüksekliği bulunduğu kottan itibaren max. 3.60m.'dir.
6.5 Tek direk üzerine tabelaların yerleştirilmesinde yerden olan yükseklik en az 2.40 m'den başlayacaktır.
6.6 Yön ve yer gösterici tabelaların direkleri engelli insanların dolaşımını engellemeyecek ve kent estetiğini bozmayacak şekilde konulması esastır.Ilan vermek, duyuru yapmak isteyen gerçek ve ya tüzel kişiler kamu kuruluşlart dahil 7 gün önceden kamu ile paylaşmak istedikleri ilan, duyuru, kutlama, anma vb. metinleri içeren bir dilekçe ile Sızır Belediyesi’ne başvuracaklardır.
6.7 Kitlesel kamu kullanım binalarının içinde yer alan açık ve kapalı spor tesisleri, eğlence yerleri, çarşılar, pasajlar vb. binaların içinde yapılacak reklam, ilan ve tanıtım elemanları Sızır Belediyesi’nin iznine tabidir.
6.8 Reklam, ilan ve tanıtım elemanlarını koyacak kişi veya kurumlar, tüm emniyet ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür. Yüklenici, üçüncü kişilere karşı doğacak zararlardan sorumludur.
6.9 Tanıtım, ilan ve reklam elemanları birbirinin görüntüsüne engel olacak şekilde yerleştirilemez.
6.10 Ağaçların üzerine hiçbir şekilde reklam panosu, tabelası ve benzerleri ile bez afişlerin asılmasına izin verilemez.
6.11 Yol ve meydanlara cephesi olan binaların bahçelerine ve bahçe duvarlarına tanıtım ve yönlendirme tabelası konulabilir, reklam tabelası konulamaz.
6.12 Kent estetiği bir bütün olarak değerlendirilir. Sızır  Belediyesi  Kent estetiğini olumsuz etkileyen tüm reklam ve tanıtım uygulamalarına müdahale etme hakkına sahiptir.
6.13 Her bir tabela türü için Sızır Belediyesi'nden ayrı ayrı izin alınır, müracaat izin sayılmaz, izin alınmadan hiçbir suretle reklam ve tanıtım uygulaması yapılamaz, bu tür uygulamalar tebligata gerek kalmaksızın Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerce Belediye adına re’sen kaldırılır veya kaldırtılır. İzni yenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrip olan ve yeniden izin verilmesi uygun görülmeyen levha ve reklamlar, yapılacak yazılı uyarıda belirtilen hususların, verilecek süre içinde yerine getirilmemesi halinde görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde ilgili Belediye tarafından kaldırılır ve masrafı (sökme, taşıma, depolama) %20 fazlası ile reklam sahibinden tahsil edilir.
6.14 İzinli Reklam panosu, tanıtıcı tabela ve ilanların bakım ve onarımının yapılmaması durumunda ilgili Belediye tarafından reklam firması uyarılacaktır. Bakım ve onarımı 15 gün içerisinde yapılmayan tanıtıcı tabela ve levhalar ilgili Belediye'ce kaldırılacak, tüm masraflar (sökme, taşıma, depolama) %20 fazlası ile reklam sahibinden tahsil edilecektir.
6.15 Bu Yönetmelik Belediye Meclisi'nce kabul edilmesini müteakip, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
6.16 Sızır Kasabasında yer alan ve idari ve ticari faaliyet sürdüren kamu kurum kuruluşları, özel kuruluşlar ve ticarethaneler, işbu yönetmeliğin madde ve esasları kapsamında yer alan kural ve uygulamaları en geç yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bir yıl (365) sonra yerine getirmiş olacaklardır. Bu süre bitiminde, Sızır  Belediyesi Cephe -Tabela Rehberi ve Uygulama Yönetmeliği'nde belirtilen kurallara uyulmaması halinde, söz konusu kurum ve kuruluşların tabela, ilan ve ya reklamları, görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde ilgili Belediye tarafından kaldırılır ve masrafı (sökme, taşıma, depolama) %20 fazlası ile reklam sahibinden tahsil edilir.
7. PROJE BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER
7.1 Dilekçe
7.2 Boyutları, bitişik/komşu özellik ve yapıları gösteren vaziyet planı ve peyzaj, aydınlatma, derecelendirme ve direnaj planlarının hazırlanması,
7.3 1/200 ölçekte projenin bütün cephelerinden mimari görünüşü.
7.4 Panonun ölçülendirilmiş tasarım örneği.
7.5 Tanıtım panosu konulacak bina cephesinin tamamı gözükecek şekilde çekilmiş fotoğrafı ve bu fotoğraf üzerine pano yerinin işaretlenmesi.
7.6 Var olan yapıyı temizleme, koruma, yenileme ya da geliştirilmesiyle ilgili metodların tanımlanması.
7.7 Kira kontratı veya tapu örneği.
7.8 iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı örneği.
8. İZİN BELGESİ
8.1 İlan, bilgilendirme ve tanıtım elemanının şekli, ebatları, cinsi, niteliği ile yerleştirme başlangıç ve bitim tarihini içeren onaylı izin belgesi Sızır Belediyesi'nce düzenlenir.
9. İZİN SÜRESİ
9.1 Tanıtım elemanları, tanıtım elemanının bulunduğu güzergahta  Sızır Belediyesi’nce Kentsel Tasarım Cephe Rehabilitasyonu Projeleri uygulamaya başlanılması veya verilen izin kriterlerine aykırı uygulama yapıldığının belirlenerek ilgilisine tebliğ edilmesi durumunda ilgilisi tarafından 15 gün içinde kaldırılır. ilgilisi tarafından kaldırılmayan aykırı uygulamalar Sızır Belediyesi’nce kaldırılır, masrafı %20 fazlasıyla ilgilisinden tahsil edilir.
10. DENETİM VE GÖZETİM YETKİSİ
10.1 İlçe bütünlüğü içinde denetim yapılır. Sızır  Belediye Başkanlığı'ndan izin ile teknik ve estetik yönden denetim, oluşturulacak denetim komisyonu tarafından yapılacaktır.
10.2 Vergi denetimi Mali Hizmetler Müdürlüğü elemanlarınca yürütülür.
10.3 Bu Yönetmelik Hükümlerine aykırı veya izinsiz konan ilan, reklam ve tanıtım levha ,tabela ve panoları Sızır  Belediyesi elemanlarınca tespit edildiğinde, Sızır Belediyesine bağlı denetim birimlerince kaldırılır.