ARAMA
Sızır Belediyesi

Arsa Satış İhalesi

Geri

3 Mart 2017

Arsa Satış İhalesi


SIZIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞ İLANI
1- Mülkiyet Sızır Belediyesine ait olan, aşağıda bilgileri belirtilen taşınmazlar 03/03/2017 tarihinde ve aşağıda belirtilen saatlerde Belediye Meclis Salonunda 2886 sayılı Ihale Kanununun 45. maddesine göre Açak Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.
2- Ihaleye ait şartname ve ekleri Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 25,00 TL karşılığında alınabilir. Aynca Belediye Fen Işleri Müdürlüğünden acretsiz olarak görülebilir.
3-hale hakka lagana ulaşmadığı kanaati oluşursa, Belediyemiz. Encümeni Thaleyi iptal edebilir. Idarenin ihaleyi yapıp, yapmama kararına itiraz edilemez 4. İhaleye katılabilmek için:
a) Thale doküman aldığına ilişkin makbuz (Belediye vezmesinden alınacak)
b) Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz (Belediye veznesinden alacak)
c) Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı
d) Nüfus cüzdam fotokopisi
e) Tebligat için yerleşim yeri belgesi veya adres beyam
1) İhaleye temsilen katılınacaksa, yetkili olduğuna dair Noterden onaylı vekaletname verilmesi zorunludur.